RNDr. Marta Megyesiová

MATEMATIKA HROU

Zlomky a jednotky

Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš garfiok.gif.
Vypočítaj a zapíš správne hodnoty
jpom.jpg
cm
jdem.jpg
mm
tdem.jpg
dm
tpam.jpg
m
trstm.jpg
mm
dpam.jpg
cm
tstm.jpg
dm
jdek.jpg
g
jedvk.jpg
dag
jpok.jpg
g
jstk.jpg
g
spatk.jpg
dag
tpak.jpg
kg
tstok.jpg
mg