RNDr. Marta Megyesiová

MATEMATIKA HROU

Číselné obory

Zapíš koľko čísel z jednotlivých číselných oborov sa nachádza v tabuľke

Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Prirodzené
čísla
Celé
čísla
Kladné
celé čísla
Záporné
celé čísla
Desatinné
čísla
5- 709,6- 3,8- 9
- 1,610,97- 116589- 31
- 899- 87,8123987- 55
0,90,320,0071- 1- 1,1
100- 12- 44- 1,889,995,4