RNDr. Marta Megyesiová

Pomer

Pozorne čítaj. Vypočítaj vyber správnu hodnotu.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Na ihrisku je 12 chlapcov a 8 dievčat. 1087.gif
V akom pomere sú:

kumenuc.gif a) chlapci k dievčatám ..... : - v základnom tvare je to ..... :
kumenuzl.gif b) chlapci ku všetkým deťom ..... : - v základnom tvare ..... :
kumenum.gif c) dievčatá ku všetkým deťom ..... : - v základnom tvare ..... :
Jakub 31.gif a Filip 29n.gifsi kúpili za 12 € 20 kartičiek futbalistov.
Jakub prispel len 3 €.

kumenuc.gif a) V akom pomere sú Jakubove peniaze a spoločný príspevok ..... :
v základnom tvare ..... :
kumenuzl.gif b) V akom pomere sú Filipove peniaze a spoločný príspevok ..... :
v základnom tvare ..... :
kumenum.gif c) Pri spravodlivom delení dostane Jakub kartičiek a Filip kartičiek.
Maroš 23.gif si ušetril za mesiac apríl a máj 28 €.
Pomer ušetrenej sumy za mesiac apríl a za mesiac máj je 5 : 2.

kumenuc.gif a) Na jeden diel pripadajú ..... €.
kumenuzl.gif b) V apríli si Maroš ušetril ..... €.
kumenum.gif c) V máji to bolo ..... €, čo bolo o € menej ako v apríli.
V triede je 25 žiakov.
Pomer chlapcov a dievčat je 2 : 3.
................. 23.gif23.gif ................ 28.gif28.gif28.gif ..................
kumenuc.gif a) Dievčat je ..... a chlapcov je .....
kumenuzl.gif b) pomer dievčat a chlapcov je ..... :
kumenum.gif c) pomer chlapcov a všetkých žiakov je ..... :